Jump to content

Charnel Harper

Members
 • Posts

  386
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Charnel Harper

 1. So Swamp VS Quack was a fake war, it was just a ploy to shave swamps infra and score so they can.... hit quack again with other people/neo IQ :mindblown:
 2. Damn.. now who's gonna blanket beige Syndicutes enemies?
 3. https://politicsandwar.com/nation/id=306887
 4. yeh its called IA doing their jobbie jobs
 5. ngl I liked it, until i saw Ry's name.. gl tho guys o7
 6. wdym!? you can rp having commodities and anything else your lil heart desires in this fine little doohicky right here: https://politicsandwar.com/bulletin
 7. remove prefontaine from helping with updates, he is trash and doesnt even play #changemymind
 8. https://politicsandwar.com/nation/id=246484 Subject: JOIN US AND BECOME STRONG AND RICH! From: Jan Theodor Hrdy Date: 04/29/2021 Thursday 6:51 am Block Communications Are you a new player looking for advice? Do you want free cities? Do you want interest-free loans to develop your nation? Do you want to grow as an economic and military powerhouse? Do you want to be protected from the hostile world of raiders? The Corporate Union is the perfect place for you! We are an alliance based on friendly community and freedom. We provide to our members zero interest loans, guides, city builds, protection from raiders and possibility of career. What are you waiting for? Go to our alliance page(https://politicsandwar.com/alliance/id=7989) and join our discord(https://discord.com/invite/Ugzp5xufEX) to apply now!
 9. Even this thread is less cringe than neo-IQ consolidating
 10. https://politicsandwar.com/nation/id=291045
 11. oti Wmůj stát, rozhodně nepraktikuje absolutní monarchii a lynčování nezbedných občanů. Lynč nebo lynčování je násilí (někdy jen zbití, často vražda), prováděné jako trest mimo rámec zákona. Svými pachateli je chápáno jako výkon rozsudku nebo někdy jako nutné násilí pro posílení své sociální nadvlády. Oběti se obvykle rekrutují ze sociálních skupin, které jsou společností diskriminovány nebo potlačovány. Lynčování (coby název) je spojeno především s historií Spojených států amerických – válkou za nezávislost, osidlováním amerického západu a obdobím po občanské válce v jižních státech. Zpočátku byl lynč zaměřen proti zločincům, později i proti přistěhovalcům, farmářům a od konce 19. století především proti lidem černé pleti. Ačkoliv k nejznámějším lynčům docházelo v USA, jsou zaznamenány případy též v jiných zemích. Jedná se o Irsko, Rusko, Jižní Afriku, Irák, Jugoslávii, Izrael, Západní břeh, Gazu či Mexiko. Absolutní monarchie (nebo také Absolutistická monarchie) je forma monarchie, ve které panovník přímo disponuje státní mocí a není omezen ústavou nebo parlamentem. Naproti tomu v konstituční monarchii autorita panovníka vymezena ústavou či parlamentem. Popularita absolutní monarchie zásadně upadla po velké francouzské revoluci, která podnítila teorie o vládě založené na svrchovanosti lidu. Panovník je „legibus absolutus“ (latinsky „zákonu nadřazen“), což znamená, že zákonům, které sám vydává, nepodléhá. Zřejmě nejproslulejším příkladem nároku na absolutní vládu monarchy je „Král Slunce“ Ludvík XIV., jehož chápání sebe sama podle výroku „L'état, c'est moi“ (česky „Stát jsem já“) se dá chápat přímo jako prototyp tohoto uspořádání (viz absolutismus). Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna. Křesťanství vzniklo z antického judaismu na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení, počátky a základy křesťanství zachycuje Nový zákon, který spolu s židovským Starým zákonem tvoří bibli, základní posvátnou knihu křesťanství. Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž pokáním (L 13,3, L 15,7) a křtem. Některé církve mají navíc také vyznání víry (nauky), kterou věřící musí příjmout, aby mohl následovat jejich učení. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna. Křesťanská víra se především vyznačuje vírou v božství Ježíše Krista: Ježíš byl plnou mírou člověk a zároveň je plnou mírou Bůh (F 2,6), byl splozen Duchem Svatým a byl bez hříchu, svůj život zadarmo položil (J 10,18), aby zaplatil za vinu těch, kdo v něho věří a chtějí ho následovat. Všichni křesťané společně věří, že cílem Ježíše Krista bylo a je vysvobodit od hříchu ty, kdo mu vydají svůj život a nechtějí už sloužit sobě (J 12,25), ani hříchu (J 8,34). Aby byl člověk spasen, musí se nejprve odvrátit od hříchu (Lk 5,32 ) a poté být pokřtěn ve vodě. Takovému člověku jsou odpuštěny hříchy. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Ježíš Kristus nepřišel, aby vládl světu, ale aby světu sloužil (Mt 20,28). Ve své době ho ani učedníci nechápali a mysleli si, že se stane králem Izraele, protože byl nazván králem. Ježíš sice kázal o příchodu Božího království (Mk 1,15), nemyslel tím ale politickou moc, nýbrž moc duchovní, která se na zemi projevuje konkrétními nadpřirozenými skutky (L 10,9). Podobě ani praví Ježíšovi následovníci se nikdy nemohli zaplést s politickou mocí, protože se nestará o věci světa, ale o věci duchovní (Mt 6,24). Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté v těle vstoupil na nebe. Podle bible a víry křesťanů pak byl jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který v pravých křesťanech i nadále působí. Duch Svatý se uděluje vkládáním rukou z učedníka na učedníka (Sk 8,18). Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin. Kristovi následovníci v čele s apoštoly tvořili prvotní církev. Původní křesťanské společenství se brzy rozešlo do různých míst a postupem času rozdělilo do několika větví, které se dnes zpravidla označují jako církve nebo denominace. Většina křesťanů patří k jedné ze tří hlavních skupin církví: ke katolické církvi, pravoslavné církvi, nebo k některé z církví vzešlých z protestantské reformace. Jednotlivé církve různě chápou samy sebe a svůj vztah k ostatním, různě vyjadřují své pochopení pravé víry. Vztahy mezi nimi byly tedy často konfliktní, a pokud se církve podílely na politické moci, bývaly často násilné. Od počátku 20. století naopak rostou ekumenické snahy, které se snaží o vzájemné sblížení křesťanských církví. Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami věřících, v oblasti náboženského vyznání silně převažuje na třech kontinentech (v Evropě, Austrálii a Americe) a je zastoupeno i na dvou ostatních. Křesťanství se spolu s dalšími činiteli výrazně podílelo na formování tzv. západní civilizace. Bánov je obec na jihovýchodní Moravě, leží na úpatí Bílých Karpat. Leží asi 7 km od Uherského Brodu směrem k česko-slovenské hranici. Žije zde přibližně 2 100[1] obyvatel. Obec leží při hlavní silnici E50 z Brna na Slovensko. Od roku 2010 je v provozu obchvat obce, který výrazně změnil její charakter. Archeologický průzkum prokázal už osídlení věteřovskou kulturou starší doby bronzové. V době Velkomoravské říše byl Bánov součástí velkomoravského opevnění. Stála zde tvrz, která zanikla za česko-uherských válek. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1091, kdy zde pobýval budoucí český král Břetislav II. Majiteli Bánova byla velkomoravská knížata, uherští panovníci a od konce 13. století se stal trvale moravským majetkem. V letech 2010–2014 byl starostou Zbyněk Král, od roku 2014 funkci vykonává Marek Mahdal. sídliště z doby mladšího paleolitu tvrz, zanikla za uherských válek barokní kostel sv. Martina z konce 17. století, vznikl přestavbou středověkého kostela zachované lidové stavby: usedlosti č. p. 97 a 98 a sýpka č. p. 73 barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století
 12. I play on Mobile Browser alot atm and this is inconvenient https://politicsandwar.com/nation/id=247004
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and the Guidelines of the game and community.